Новости

Зміни порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»

22 березня 2021 року за № 361/35983 в Міністерстві юстиції України зареєстрований наказ Міністерства фінансів України від 15 січня 2021 року № 16 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»» (Наказ № 16 та Порядок № 16 відповідно). Наказом № 16 в новій редакції викладено Порядок проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2016 № 344.

У зв’язку із змінами, внесеними, в першу чергу, Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466), Наказ № 16 визначає складові проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» у відповідності з оновленими нормами Податкового кодексу України (Кодекс) і, зокрема, враховує такі суттєві зміни та доповнення:

1) розширення переліку підстав для проведення перевірок дотримання принципу «витягнутої руки» підставами, визначеними підпунктами 78.1.2 та 78.1.5 п.78.1 ст. 78 Кодексу, на доповнення до підстав, визначених п.п.39.5.2.1 п.п.39.5.2 п.39.5 ст.39 та п.п.78.1.14-78.1.16 п.78.1. ст.78 Кодексу (п.3 розділу I «Загальні положення» Порядку №16).

Згідно внесених Законом № 466 змін в п.п.39.5.2.1 п.п.39.5.2 п.39.5 ст.39 Кодексу щодо переліку підстав проведення перевірок з питань трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) їх також розширено випадками неподання відповідними категоріями платників податків чи подання з порушенням вимог п.39.4 ст.39 Кодексу глобальної документації з ТЦ (майстер-файлу), звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – МГК), а також випадками подання платником податків заяви про намір провести пропорційне коригування;

2) уточнення та розширення переліку документів (інформації), які під час проведення перевірки мають право отримувати від платників податків посадові особи контролюючого органу.

Оновлені та розширені положення п.п. 39.5.2.13 п.п.39.5.2 п.39.5 ст. 39 Кодексу, які відображені у п.3 роз.IІІ Порядку № 16, зокрема, передбачають, у разі необхідності, отримання під час проведення перевірки додаткових документів та/або інформації від платників податків щодо:

здійснення фінансово-господарських операцій, пов’язаних із контрольованою операцією (далі – КО);

господарських операцій із непов’язаними особами, що можуть визнаватись зіставними з КО;

підтвердження або спростування інформації, наведеної платником у поданому звіті про КО, документації з ТЦ, глобальній документації з ТЦ;

даних, зазначених у звіті у розрізі країн МГК, до якої входить платник податків;

інших документів та інформації, необхідних для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки»;

3) вказання, що посадові особи контролюючого органу під час проведення перевірки також мають право отримувати від посадових (службових) осіб платника податків письмові пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки, та їх документальне підтвердження (п.п.20.1.46 п.20.1 ст.20 Кодексу, п.2 роз.IІІ Порядку № 16);

4) розширення та уточнення положення стосовно направлення письмових запитів посадовими особами контролюючого органу, в т.ч. у разі ненадання запитуваної інформації, а також письмових пояснень (в попередній редакції в даному контексті згадувалась тільки документація), а також вказання на обов’язковість направлення таких запитів з дотриманням положень п.73.3 ст.73 Кодексу (п.3 роз.IІІ Порядку № 16);

5) доповнення положенням щодо права посадових осіб контролюючого органу, які проводять перевірку, у разі необхідності в отриманні інформації, надсилати запити про надання документів (інформації) щодо КО не тільки платнику податку, КО якого перевіряється, але й іншим платникам податків, які:

-є сторонами КО, що перевіряється, або

-були задіяні в ланцюгу постачання предмету КО, або

-володіють інформацією, необхідною для визначення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» (п.п.«а» п.п.39.5.2.13 п.п.39.5.2 п.39.5 ст.39 Кодексу у редакції Закону № 466, п.73.3 ст.73 Кодексу та п.4 роз.IІІ Порядку № 16.

У разі ненадання такими платниками податків документів (інформації) на запит контролюючого органу, який проводить перевірку з питань ТЦ, надання неповної інформації контролюючий орган має право провести їх зустрічну звірку (п.п.«а» п.п.39.5.2.13 п.п.39.5.2 п.39.5 ст.39 Кодексу, п.73.5 ст.73 Кодексу та п.5 роз.IІІ Порядку № 16).

Звертаємо увагу, що з 23.02.2021 набрала чинності оновлена (із врахуванням положень п.п.«а» п.п.39.5.2.13 п.п.39.5.2 п.39.5 ст.39 Кодексу) форма запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки, яку затверджено наказом Мінфіну від 08.12.2020 № 746 «Про внесення змін до форми запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки» (зареєстровано в Мін’юсті 01.02.2021 за № 125/35747).

6) доповнення положеннями щодо права посадових осіб контролюючого органу, які проводять перевірку, ініціювати перед ДПС надсилання запиту(ів) компетентним органам іноземних держав з питань що стосуються предмету перевірки, якщо платниками податків під час перевірки не надано документів та/або інформації, пов’язаних із предметом перевірки, або надано не в повному обсязі, або встановлено факти, що необхідні документи та/або інформація знаходиться за межами України (п.п.«в» п.п.39.5.2.13 п.п.39.5.2 п.39.5 ст.39 Кодексу та п.6 роз.IІІ Порядку № 16);

7) конкретизації положення щодо обов’язковості належного вручення посадовими особами контролюючого органу копії відповідного наказу про продовження перевірки (у разі прийняття такого рішення) не пізніше наступного робочого дня після його оформлення та з подальшим поновленням проведення перевірки на невикористаний строк (п.82.4 ст.82 Кодексу, п.5 роз.IV Порядку № 16);

8) доповнення положенням щодо обчислення строку проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки» з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення акту (довідки) про її проведення (п.п.39.5.2.7 п.п.39.5.2 п.39.5 ст.39 Кодексу та п.6 роз.IV Порядку №16);

9) доповнення положенням щодо складання протоколу проведення зустрічі з платником податків (або його уповноваженим представником) для обговорення методів визначення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» у двох примірниках та вручення другого примірника платнику податків (або його уповноваженому представнику) (змінений п.3 та новий доповнений п.4 роз.V Порядку №16);

10) доповнення Порядку проведення перевірки новим розділом «Інші заходи контролюючого органу, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» (роз.VI Порядку № 16), положеннями щодо можливості здійснення посадовими особами контролюючого органу, які проводять перевірку, наступних заходів:

-опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами КО (п.1 роз.VI Порядку № 16);

-відвідування та проведення з дозволу платника податків та за умови попереднього направлення відповідного повідомлення огляду приміщень, об’єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов’язана з проведенням КО (п.2 та п.3 роз.VI Порядку № 16), з подальшим складанням протоколу (п.4 роз.VI Порядку № 16).

Такі доповнення враховують та відображають відповідні положення Кодексу, а саме: частин «б» (опитування) та «ґ» (відвідування та огляд) п.п.39.5.2.13 п.п.39.5.2 п.39.5 ст. 39 та п.п.20.1.48 п.20.1 ст.20 Кодексу щодо права контролюючого органу здійснювати повноваження, передбачені законом.

Лист ДПС України від 05.04.2021 №8167/7/99-00-07-06-01-07