Договір – оферта
Україна, м. Харків 4.01.2021 р
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Дійсний Договір є Публічною офертою ФОП Величко Вікторія Валеріівна (надалі по тексту цієї оферти - Постачальник) з оплати послуг на сайті https://velni.com.ua через платіжні сервіси для здійснення одноразових та/або регулярних платежів у мережі Інтернет, інформація про які розміщена на сайті Постачальника.
 2. Дійсний Договір є договором приєднання та укладається в особливому порядку: шляхом прийняття всіх умов Договору без підписання сторонами. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 634, 635, 642 Цивільного кодексу України та є рівнозначним договору, підписаному сторонами.
 3. Фактом, підтверджуючим повне і беззастережне прийняття викладених умов цього Договору, є здійснення платежу через платіжні сервіси або будь-якого іншого сервісу здійснення платежів за допомогою банківських карток чи іншим способом у мережі Інтернет.
 4. Якщо Сторона не погоджується з окремими умовами дійсного Договору або з Договором в цілому, Договір вважається неукладеним. В такому випадку, продаж товарів/послуг, супутніх послуг здійснюється у звичайному режимі шляхом звернення до Постачальника та укладення договору з оплатою на поточний рахунок у банку згідно з реквізитами, вказаними у договорі або через представників Постачальника.
 5. Цей Договір є безстроковим та обмежується лише часом функціонування сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ

У цьому Договорі, Сторони погодилися застосовувати терміни в таких значеннях:

 1. Банк - банк, який здійснює переказ грошових коштів з картки Платника на розрахунковий рахунок Постачальника товарів та/або послуг, інших супутніх послуг.
 2. Банк-емітент - банк, який випустив і надав у користування ЕПЗ Користувачеві.
 3. Платіжна система — платіжна система Visa International, MasterCard International та інші платіжні засоби, які приймаються Банками до обслуговування.
 4. Електронний платіжний засіб (банківська платіжна картка, ЕПЗ) - пластикова карта, прив'язана до одного з розрахункових рахунків у банку. Використовується для оплати товарів і послуг, супутніх послуг, у тому числі через Інтернет.
 5. Користувач - фізична особа, фізична особа-підприємець та/або юридична особа, законний власник ЕПЗ (банківської платіжної (корпоративної) карти), який має намір здійснити/здійснив оплату за товар та або послугу Постачальника в режимі реального часу за допомогою сервісу приймання платежів, використовуючи ЕПЗ, та приймає умови цієї оферти.
 6. Платіж - розпорядження на оплату, вчинене Користувачем за допомогою сервісу приймання платежів з метою внесення оплати Постачальнику за товари та/або послуги, інші супутні послуги.
 7. Постачальник товарів / послуг (далі - Постачальник) — юридична особа, яка використовує сайт https://velni.com.ua та розміщену на ньому інформацію (сукупність інформації) про товари/послуги, супутні послуги.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Предметом Договору є надання Користувачам сайту https://velni.com.ua права придбати/користуватись товарами та/або послугами, супутніми послугами, які пропонуються Постачальником, з можливістю їх оплати на умовах дійсного Договору.
 2. Сторони обізнані, що Постачальник лише розміщує на своєму сайті посилання у вигляді логотипу платіжного сервісу з метою подальшого переходу для виконання операцій оплати через обраний платіжний сервіс за здійснені на сайті Замовлення.
 3. Постачальник не гарантує та не забезпечує зберігання інформації про здійснені платежів за допомогою платіжних сервісів, які здійснює Користувач при обранні платних послуг на сайті Постачальника.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Користувач має право:

 1. Обрати та замовити товар та/або послугу, супутні послуги, інформація про які розміщена на сайті Постачальника, оплатити їх або здійснювати їх передплату на умовах здійснення одноразового платежу чи регулярних платежів.
 2. Для здійснення оплати та/або передоплати товарів та/або послуг, супутніх послуг Користувач може обрати будь яку Платіжну систему, інформація про яку розміщена на сайті Постачальника

Користувач зобов'язується:

 1. Виконувати умови цього.
 2. Здійснювати Платежі тільки на умовах, визначених правилами приймання платежів.
 3. Піклуватися належним чином про інформаційну захищеність та безпеку свого комп'ютера, мобільного телефону, іншого електронного пристрою, за допомогою якого Користувач здійснює доступ до послуг Постачальника.
Постачальник має право:

 1. Встановлювати, змінювати тарифи на товари/послуги та граничну суму замовлення на підставі даних Користувачів і досвіду реалізації товарів і послуг, інформація про які розміщена на сайті Постачальника.
 2. Самостійно визначати порядок продажу і повернення товару/послуги, згідно з чинним законодавством.У разі якщо товар (послуга) поверненню не підлягає, умови Договору, що регулюють порядок повернення сплачених за нього коштів не застосовуються.
 3. Вимагати дотримання процедури замовлення послуги/товару, інформація про які розміщуються на сайті Постачальника
 4. У будь-який час проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайту, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту при виявленні істотних несправностей, помилок та збоїв у роботі, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до них.

Постачальник зобов'язується:

 1. Підтримувати роботу сайту у робочому стані, забезпечувати надання доступу до них протягом 24 годин доби.
 2. Збирати, зберігати, обробляти персональні дані Користувачів виключно в межах замовлених товарів-послуг умов цього Договору та вимог (правил) надання послуг/товарів, інформація про які розміщена на сайті Постачальника.
 3. Постачальник зобов'язується не передавати персональні дані Користувача третім особам, крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», та випадків, передбачених дійсним Договором та чинним законодавством України.
Постачальник не несе відповідальності перед Користувачем:

1. За виникнення несприятливих для Користувача наслідків, що виникли не з вини Постачальника: відмови в оплаті банком-емітентом та/або банком, недостатньої кількості коштів для оплати на рахунку Користувача, обмеження платіжних систем Visa та/або MasterСard, інші, втрати користувачем ЕПЗ, за інші наслідки в результаті користування платіжними сервісами, інформація про які розміщена на сайті Постачальника.5. ОСОБЛИВІ УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ

 1. Постачальник залишає за собою право у будь-який момент змінити та/або доповнити умови дійсного Договору без отримання згоди чи повідомлення Користувача на такі зміни.
 2. Після приєднання до цього Договору, Користувачем вважається будь-яка фізична особа, яка здійснила оплату за товар/послуги, супутні послуги за допомогою будь-якого платіжного сервісу згідно з цим Договором.
 3. Якщо платіж зроблений за третю особу (і це випливає з платіжного або іншого офіційного документа), Користувачем за цим Договором все одно вважається особа, яка здійснила оплату.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА

 1. Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі до програмного забезпечення та пристроїв, які забезпечують доступ до платіжного сервісу, інформація про який розміщується на сайті Постачальника.
 2. Приєднанням до умов дійсного Договору Користувач одночасно надає свої персональні дані та погоджується (надає явно виражену письмову згоду) на їх збирання, обробку та розповсюдження в межах отриманої інформації Постачальником відповідно до вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних, а також на отримання від Постачальника повідомлень з використанням каналів зв`язку e-mail, SMS, Viber тощо (в тому числі транзакційних, привітальних, інформаційних та інших), вміст та тематика яких не суперечить чинному законодавству України та ЄС.
 3. Постачальник не несе відповідальності за розголошення будь-якої конфіденційної інформації, пов'язаної з використанням Користувачем електронних платіжних засобів для здійснення оплати за допомогою платіжних сервісів у мережі Інтернет, інформація про які розміщена на сайті Постачальника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Постачальник не відповідає за тимчасову непрацездатність, несправності, помилки і збої в роботі програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування сервісу приймання платежів, а також за пов'язані з цим збитки Користувача.
 2. Постачальник не несе відповідальності за будь-які збитки та/або упущену вигоду Користувача та/або третіх осіб, втрату або спотворення інформації в результаті використання або неможливості використання сервісу приймання платежів.
 3. Постачальник не відповідає за збитки Користувача, що виникли в результаті неправомірних дій третіх осіб, пов'язаних з використанням логіна і пароля, ЕПЗ Користувача, які використовуються для доступу до послуг сервісу приймання платежів.
 4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені й відвернені Сторонами. Під терміном «форс-мажор» розуміють обставини непереборної сили, визначені чинним законодавством України.
 5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за дійсним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
 6. Підписуючи цей Договір Замовник також погодився, що у випадку використання електронного цифрового підпису в документообігу у відносинах з Виконавцем в межах виконання цього Договору, Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису у порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги». При цьому Сторони погодили, що у випадку використання електронного цифрового підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ


ФОП Величко Вікторія Валеріївна
Місцезнаходження: 61146, місто Харків,
вулиця Академіка Павлова, будинок 140
Р\р UA373515330000026008052296344
в Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»
ЄДРПОУ 2713413723
Є платником єдиного податку за ставкою 5%, 3 група
e-mail: office@velni.com.ua
тел: 099-203-98-01